BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

INGAT SELALU

Friday, April 3, 2009

MANHAJ USRAH

Bismillah,.. .

selamat membaca dan selamat menghayati.. .

Dipetik daripada buku : BEBERAPA PANDUAN ASAS USRAH DAN HARAKAH
Oleh : YA'QUB MUHAMMAD HUSSIN

Selain dari naqib/naqibah sebagai satu tunggak yang penting dalam menjayakan usrah, kandungan usrah atau Manhaj Usrah juga memainkan peranan yang besar. Ia bukan sahaja menyumbang kepada proses menambahkan 'ilmu pengetahuan tetapi membina fikrah da'wah, harakah dan organisasi.

Oleh itu kandungan usrah, selain dari menyediakan skema 'ilmu, ia juga mestilah berperanan membentuk watak dan pemikiran Muslim, Mu'min, Muttaqin dan Multazim.

Agar skema yang dimaksudkan menepati kehendak-kehendak dan cita-cita gerakan Islam, maka perkara-perkara berikut ini perlu diberi perhatian sewajarnya.

Pertama:
Pada dasarnya mestilah ditegaskan bahawa Islam dan ajarannya adalah bersumber dari Kitab Suci al-Quran dan Hadith Nabi s.a.w, sebagaimana yang difahami dan diambil dari para 'ulama' yang mu'tabar, yang thiqah, 'adil dan dipercayai di sepanjang sejarah ummah. Dalam usaha memahami sudut-sudut penghayatannya yang menyeluruh,maka panduan daripada Sirah Nabawiyyah dan para sahabat serta perjalanan Salafussoleh mestilah dijadikan rujukan.

Dalam segala keadaan, kandungan yang dibawa oleh para naqib/naqibah mestilah menjurus kepada penghayatan ajaran al-Quran dan as-Sunnah yang meliputi seluruh bidang kehidupan.

Kedua:
Kandungan usrah juga, antara lain perlu memberi tasawwur atau gambaran yang benar dan menyeluruh bahawa Islam adalah satu sistem hidup (Nizamul Hayat) atau ad-Deen yang sempurna. Perlu ditegaskan sesungguhnya, bahawa Islam adalah petunjuk (Huda) yang paling benar untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.

Firman ALLAH TA'ALA mafhumnya:
"Katakanlah sesungguhnya petunjuk ALLAH itu, sebenar-benar petunjuk (untuk manusia)."
(Surah al-Baqarah : 120)

Ketiga:
Bahan-bahan atau kandungan yang ingin disampaikan di dalam usrah, hendaklah mengambil kira marhalah yang sepatutnya dilalui oleh ahli-ahli usrah. Adalah wajar semua anggota usrah kita melalui marhalah ta'arif, diikuti marhalah takwin dan kemudian marhalah tanfiz.

Hal ini perlu ditegaskan sebagai satu kemestian dari sudut kandungan.

Namun dari sudut perlaksanaan, seseorang itu seharusnya melalui sesuatu peringkat demi satu peringkat sebagai satu proses yang berurutan. Tetapi adakalanya seseorang itu mungkin melalui proses di atas secara sekali gus atau dua peringkat serentak sesuai dengan keadaan-keadaan dan tuntutan persekitaran. Jika hal ini berlaku bukanlah bererti ia sesuatu yang pelik.

Keempat:
Manhaj Usrah juga mestilah mengandungi asas-asas dan Tasawwur 'Aqidah yang kemas dan menyeluruh, serta diberi penekanan dalam setiap usrah, supaya asas ini menjadi benteng utama kepada pemikiran dan jiwa anggota usrah. Kekuatan 'Aqidah merupakan kekuatan yang paling asas dan paling utama yang perlu dibina oleh Harakah Islamiyyah.

Perlu ditegaskan bahawa, persoalan'aqidah yang dimaksudkan mestilah merupakan prinsip-prinsip 'aqidah yang difahami dan disepakati oleh kalangan Imam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang berpandukan kitab-kitab yang mu'tabar.

Kelima:
Seterusnya kandungan usrah mestilah memberi penekanan kepada bahan-bahan yang dapat memandu dan menyumbang ke arah pembentukan peribadi atau syakhsiyyah Muslim yang baik, lebih-lebih lagi syakhsiyyah penda'wah atau petugas Harakah Islamiyyah.

Di antara lain sangatlah perlu ditekankan betapa pentingnya sifat ikhlas, ber'ilmu, cerdik, berani, berkorban, sabar, istiqamah, lemah-lembut, hikmah dan sifat-sifat mahmudah yang lain.

Keenam:
Seterusnya kandungan usrah juga mestilah memberi penekanan kepada anggota bahawa, memelihara ajaran Islam dari semua sudut adalah satu kewajipan fardi mahupun jama'i. Demikian juga tanggungjawab da'wah merupakan tanggungjawab yang memerlukan persiapan dan kekuatan.

Perlu dipastikan bahawa manhaj usrah menggariskan panduan dan tanggungjawab tertentu anggota usrah di medan da'wah sesuai dengan kemampuannya dan keadaan mereka.

Ketujuh:
Selain daripada beberapa unsur penting di atas, manhaj usrah juga mestilah memberi penekanan kepada keelokan 'ibadah-'ibadah khusus dan 'amalan-'amalan yang membina kerohanian anggota-anggota usrah seperti memperbanyakkan 'amalan-'amalan sunat, wirid-wirid ma'thurat, do'a, zikir, membaca al-Quran, menziarahi perkampungan akhirat (kubur) dan seumpamanya.

Mungkin juga sebahagian dari 'amalan di atas boleh diadakan sebagai sebahagian dari kegiatan di luar usrah.

Kelapan:
Seterusnya hendaklah dipastikan kandungan usrah di semua peringkat, mengandungi unsur-unsur pembentukan fikrah da'wah harakah, dan siasah secara seimbang, supaya watak dan pemikiran anggota usrah terarah kepada menjadi petugas-petugas dan pembela Islam yang berketrampilan, siap sedia dengan 'ilmu dan semangat juang yang tinggi.

Di antara lain dalam hal ini, perlu adanya penegasan Awlawiyyat dalam 'amal 'Islami. Apa yang dimaksudkan dengan Awlawiyyat ialah perlunya para petugas memahami langkah-langkah atau kerja mana yang patut didahulukan dan yang mana patut dikemudiankan. Hal ini sangatlah perlu supaya anggota harakah tidak melakukan sesuatu mengikut selera dan sesuka hati mereka. Sebaliknya berdasarkan panduan 'ilmu dan fikrah yang diberi oleh para naqib/naqibah di dalam usrah-usrah mereka.

Kesembilan:
Seterusnya kandungan usrah juga p[erlu menekankan panduan-panduan latihan kerja secara jama'i, seperti tanggungjawab memelihara amanah, berkorban, mematuhi arahan-arahan dan memberi wala' dan keta'atan kepada jama'ah pimpinan.

Unsur ini adalah satu unsur yang perlu diberi penekanan sepanjang masa supaya menjadi kukuh dan sebati di dalam jiwa petugas-petugas jama'ah (gerakan Islam).

Kesepuluh:
Manhaj usrah juga mestilah, menyediakan bahan-bahan serta ruang, yang dapat merangsang ahli-ahli supaya berinteraksi sesama sendiri bagi menguatkan ukhwah dan sanggup bermuhasabah, memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada di kalangan anggota dengan cara-cara yang baik, hikmah dan bersesuaian.

Seandainya, sesuatu manhaj mengandungi unsur-unsur di atas, atau mengambil kira perkara-perkara yang berkaitan dengannya, maka ia telah menepati sebahagian dari kehendak dan tujuan tarbiyyah.

Namun demikian, para naqib/naqibah tetap memainkan peranan utama dalam penyampaian dan pengolahan bahan-bahan yang dimaksudkan.

0 comments:

BLOG MOOD


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails